Zorgvisie Bs De Buurt

Onze zorgvisie vertrekt vanuit onze missie, nl

 1. We geven elk kind maximale kansen om te ontwikkelen en zijn kijk op de wereld te verbreden.
 2. We houden elk kind gemotiveerd om te leren en om een positieve toekomstblik te behouden.

Hoofddoel van ons zorgbeleid

Door ons zorgbeleid trachten we steeds meer kinderen, meer leerplandoelstellingen te laten bereiken.

De 4 domeinen

Ons zorgbeleid situeert zich op vier domeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Onze 10 zorgpijlers

Dit zijn onze 10 pijlers van ons zorgbeleid, die we zo sterk mogelijk trachten te maken obv de input-, context- en schoolkenmerken.

 • B = aansluiten met de beginsituatie
 • O = partnerschap met ouders uitbouwen
 • K = goed KVS hanteren
 • T = Talig en actief klimaat bieden
 • P = planmatig werken
 • P = positief en veilig klasklimaat creëren
 • L = leertijd optimaal benutten
 • L = leertijd naschools uitbreiden
 • D = doelgericht werken
 • D = differentiëren door maatwerk te bieden in bovenstaande punten

Bijzondere aandacht voor professionalisering leerkrachten

Onze school brengt de ondersteuningsbehoeften van leraren in kaart en investeert in maatregelen, afspraken en professionaliseringsactiviteiten om het handelen van leraren in de brede basiszorg en in de verhoogde zorg vorm te geven en waar nodig te versterken. De ondersteuning is leraar- en teamgericht. 

Werken via een zorgcontinuüm

De begeleiding wordt individueler naarmate de nood aan zorg stijgt.

We werken met 4 verschillende niveaus of fasen (zie schema) :

 • Aandacht voor brede basiszorg
 • Verhoogde zorg
 • Uitbreiding van zorg
 • Individueel aangepast curriculum

aandacht voor brede basiszorg

Dit is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en systematisch opvolgt.  We trachten problemen te voorkomen door actief te werken aan het zoveel mogelijk verminderen van de algemene risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren (= 10 zorgpijlers) obv de input-, context- en schoolkenmerken.

“Brede basiszorg” omvat alle acties die de klastitularis neemt ten voordele van ALLE kinderen van de klas.  In het zorgschema wordt dit aangeduid met de gouden handen van de KT en van de ouders .  In onze school kan de brede basiszorg aangevuld worden via de GOK-leerkrachten.  “Aanvulling van brede basiszorg” omvat de acties waar de GOK-lkr wordt ingeschakeld op kindniveau ten voordele van ALLE kinderen binnen de klas.  De GOK-lkr neemt ook de rol van KT op (=CO-teacher)

verhoogde zorg 

Dit is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school extra zorg voorziet voor bepaalde kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (SOB) (= kind met langdurige en belangrijke participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel tussen:

 • één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk of zintuiglijk vlak  (bv. dyslexie, slechtsziendheid, spier- of gewrichtsaandoeningen, autisme, ADHD, faalangst, ontbrekende lichaamsdelen, verminderde oog-hand-coördinatie, spasmen, gehoorproblemen),
 • beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten 
 • persoonlijke factoren
 • externe factoren (bv. thuissituatie)

De problemen kunnen zich manifesteren als leerstoornis of als achterstandsverwerving en kunnen zich zowel situeren op het psychomotorische, het dynamisch -affectieve, het cognitieve als het sociale vlak.

De school voorziet voor deze kinderen extra zorg onder de vorm van REDICODI-maatregelen 

In onze school omvat “verhoogde zorg”  de acties die ondernomen worden voor kinderen met SOB, al dan niet mbv de GOK-lkr.

Deze acties zijn geordend per probleem (bv. concentratie, leesproblemen, taalproblemen, gedragsprobleem,…) volgens de website prodiagnostiek.

In het zorgkader wordt dit aangeduid met de extra handen van zowel de KT, gok-lkr, ouders als extra materiaal

uitbreiding van zorg 

Wanneer de brede basiszorg en de maatregelen uit de verhoogde zorg niet volstaan, formuleert de school een hulpvraag aan het CLB.

Dit is de fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de fase van verhoogde zorg onverkort verderzet én waarin het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstart, met het oog op het formuleren van adviezen voor het optimaliseren van het proces van afstemming van het onderwijs- en opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het CLB analyseert daarvoor uitgebreid :

 • de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling
 • de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en)
 • de ondersteuningsbehoeften van de ouders

Het CLB formuleert, in samenspraak met de school en de ouders, welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise, hetzij ten aanzien van de school of de leerling, al dan niet in zijn context, wenselijk is alsook de omvang en de duur daarvan.

In onze school omvat “uitbreiding van zorg” de acties die ondernomen worden met behulp van externen voor kinderen met SOB. 

In het zorgkader wordt dit aangeduid met de extra handen van externen en/of extra materialen die enkel via externen kunnen binnengebracht worden

individueel aangepast curriculum 

Dit is de fase in het zorgcontinuüm waarbij leerdoelen op maat van de leerling met een verslag worden geformuleerd.  De leerdoelen op maat van de leerling worden gekozen door de klassenraad in afstemming met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLB-medewerker en in voorkomend geval externe ondersteuners, vertrekkende van de ontwikkelingsdoelen en de leerdoelen die het bereiken van de eindtermen beogen. Dit curriculum kan, indien dit noodzakelijk is voor de leerling, ook gebaseerd worden op de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs.  Deze leerdoelen moeten worden nagestreefd en beogen de maximale ontplooiing van de leerling en een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren in de school voor gewoon onderwijs.  Het curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de leerling aangepast.  De leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen komen niet in aanmerking voor het getuigschrift basisonderwijs behoudens wanneer voldaan is aan de voorwaarden van artikel 54 van het decreet basisonderwijs. (Art 54 : "Aan leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs en aan leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het gewoon lager onderwijs kan een getuigschrift basisonderwijs worden uitgereikt indien de voor deze leerlingen vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs").