CLB

CLB
Contact : 02 479 25 05

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?  

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat jij je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.   
  
We bekijken samen met jou hoe het CLB precies werkt. We geven ook meer uitleg over het Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp, de deontologische code van de CLB’s en het beroepsgeheim.
 

Als we in de tekst over ouders spreken, dan bedoelen we de ouder(s), eventueel de opvoedingsverantwoordelijke(n) of de meerderjarige leerling zelf.

Hoe werkt het CLB? Enkele principes

In onze samenwerking met jouw school, je ouders én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden. Je vindt hieronder onze belangrijkste regels:

  

•    We werken onafhankelijk. Jouw belang staat centraal.
•    We werken kort bij leerlingen en scholen.
•    We werken gratis voor leerlingen, ouders en scholen.
•    We kiezen voor de minst zware hulp. We willen vooral ondersteunen.
•    Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.
•    Het CLB moet vaste gedragsregels nakomen (deontologische code).
•    We respecteren de waarden die jouw school je wil meegeven.

 

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp

 

In de jeugdhulp hebben minderjarigen rechten, zoals recht op inspraak, recht op informatie, e.d. Al deze rechten staan vermeld in het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van 7 mei 2004.
Meer informatie vind je in de volgende brochures:  
•     “Je rechten tijdens onze begeleiding”
•    “Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.”

Deontologische code CLB 

 

CLB-medewerkers moeten een deontologische code respecteren. Een deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk CLB-personeelslid gebruikt ze om professioneel te handelen.
De volledige Deontologische code voor de CLB-medewerker vindt je hier.

Beroepsgeheim

 

Zonder het beroepsgeheim is hulpverlening niet mogelijk. Je moet er zeker van kunnen zijn dat je aan het CLB-team dingen in vertrouwen kunt vertellen. De CLB-medewerkers moeten jouw informatie vertrouwelijk behandelen. Zij mogen die informatie niet zomaar met anderen delen. In een aantal situaties kunnen ze dat wel, bijvoorbeeld met je ouders of met de school. Ze doen dit altijd in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Maar ze zullen dit altijd vooraf met jou bespreken.
Voor schoolpersoneel (leerkrachten, leerlingenbegeleiders, e.a.) geldt het ambtsgeheim. Zij moeten discreet met gegevens omgaan, maar moeten wel een aantal dingen melden aan de directeur, aan collega’s, aan de politie, enzovoorts.
Voor meer informatie over het beroepsgeheim kun je terecht bij de CLB-medewerker.

Uitgebreide informatie vindt u op : 

https://schoolreglement.g-o.be/r/8_115535-1/9/clb/?year=2021